Contact

Bel ons op
+32 (0)15 46 03 19

Mail ons via
annick@avha.be

Algemene voorwaarden

BV ADVOCATENKANTOOR ANNICK VAN HOVE levert haar diensten via haar advocaten en haar aangesteld en onder huidige algemene voorwaarden. Afwijkingen kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt. Eventuele algemene voorwaarden voorkomend op het briefhoofd van de cliënt of van derdenkunnen niet als stilzwijgend aanvaard worden gekwalificeerd en zijn ondergeschikt aan onderhavige voorwaarden die exclusief van toepassing zijn op alle activiteiten van de BV ADVOCATENKANTOORANNICK VAN HOVE.

I. Berekeningswijze van kosten en erelonen

 1. De facturen die door de BV ADVOCATENKANTOOR ANNICK VAN HOVE worden overgemaakt aan haarcliënten omvatten enerzijds kosten en anderzijds erelonen. De aangerekende kosten bestaan uit aan een dossier specifiek toewijsbare kosten evenals uit de vaste en variabele kantoorkosten die niet specifiek zijn toe te wijzen aan een dossier en op objectieve wijze worden verdeeld over alle dossiers.
 2. Volgende kosten worden in rekening gebracht:
   
  AANGEREKENDE KOSTEN EXCL. BTW INCL. BTW
  Openen dossier € 120€ € 145,20
  Briefwisseling per pagina € 12 € 14,52
  Email € 6 € 7,26
  Dactylografieprocedurestukken per pagina € 12 € 14,52
  Aangetekende zending € 20 € 24,20
  Fotokopie € 0,10 € 0,12
  Consultatie rijksregister € 15 € 18,15
  Consultatie handelsrapport € 25 € 30,25
  Financiële verrichting € 2 € 2,42
  Kilometervergoeding € 0,70 € 0,85
       
  Gerechts-en aanverwantekosten aan netto kostprijs  
 3. Het aangerekend basisereloon varieert tussen 125,00 EUR en 150,00 EUR exclusief BTW per uur. Dit basisereloon kan worden gecorrigeerd door de toepassing van coëfficiënten die met het uurtarief worden vermenigvuldigd ondermeer gelet op de spoedeisendheid van de zaak, het belang van de zaak, de specificiteit, ... Het ereloon en de hogervermelde kosten kunnen door de BV ADVOCANTENKANTOORANNICK VAN HOVE worden aangepast, onder meer gelet op de stijgingvan de prijzen of wijzigingen opde markt.
 4. De cliënt gaat akkoord dat DE BV ADVOCATENKANTOOR ANNICK VAN HOVE, onder eigen verantwoordelijkheid, bij de uitvoering van haar opdracht voor specifieke opdrachten, zoals een uitstel voor een rechtbank, een beroep doet op advocaten die niet vast aan het kantoor verbonden zijn.
 5. Voor elk dossier waarin een advocaat de cliënt moet vertegenwoordigen voor een rechtbank of enigerlei andere instantie wordt minimaal een forfaitair ereloon ten belope van 300,00 EUR exclusief BTW aangerekend. (363,00 EUR inclusief BTW)

II. Factuurvoorwaarden

 1. Alle facturen van de BV ADVOCATENKANTOOR ANNICK VAN HOVE zijn betaalbaar binnende 15dagen na verzending.
 2. Op elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal vanrechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% verschuldigd zijn. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal daarenboven van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een schadebeding van 10% van het verschuldigd bedrag in hoofdsom.
 3. Elke factuur wordt vermoed aanvaard te zijn behoudens gedetailleerd en gemotiveerdbezwaar, aangetekend te verzenden, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum aan de BV ADVOCATENKANTOOR ANNICK VAN HOVE.
 4. Zowel de cliënt als de BV ADVOCATENKANTOOR ANNICK VAN HOVE kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwe lafdoet aan het feit dat de reeds verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.
 5. Ingeval van niet-betaling van één van de facturen van BV ADVOCATENKANTOOR ANNICK VANHOVE is de BV ADVOCATENKANTOOR ANNICK VAN HOVE gerechtigd haar prestaties op te schorten.
 6. De aansprakelijkheid van de BV ADVOCATENKANTOOR ANNICK VAN HOVE blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de door haar advocaten onderschreven verzekeringspolis via de Orde van Advocaten.
 7. BV ADVOCATENKANTOOR ANNICK VAN HOVE behoudt zich ten allen tijde het recht voorhuidige algemene voorwaarden en de erin vervatte prijzen te wijzigen. Wijzigingen zullen van toepassing zijn vanaf publicatie op de website van het kantoor www.vanhoveannick.be.
 8. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen en de Vrederechter van het kanton Mechelen bevoegd zijn, dit onverminderd de mogelijkheid om – bij wederzijds akkoord op het ogenblik zelf tegeven – de zaak in arbitrage voor te leggen aande taxatiecommissie bij de Orde van Advocaten te Mechelen of bij de Gemengde Commissie Rechtsbijstand.
 9. In geval van nietigheid van één van de bovenstaande bepalingen, blijven de overige bepalingen geldig.